Quản lý bệnh án điện tử
30 August, 2017
Quản lý khám bệnh
30 August, 2017

 

Quản lý bệnh nhân nội trú
1 Nhập viện, xuất viện.
2 Quản lý nhập, xuất, chuyển khoa nội trú.
3 Dự trù thuốc, vật tư cho bệnh nhân nội trú qua mạng.
4 Quản lý phẫu thuật thủ thuật nội trú.
5 Quản lý chi tiết viện phí nội trú :thu phí, bảo hiểm y tế,miễn phí…
6 Quản lý tủ thuốc,vật tư tiêu hao tại khoa nội trú(tủ trực).
7 Yêu cầu cận lâm sàng qua mạng.
8 Xem cận lâm sàng qua mạng.
9 Quản lý trả thuốc theo khoa phòng
10 Quản lý hao phí theo khoa phòng
11 Quản lý công nợ của bệnh nhân
12 In giấy chuyển viện
13 In giấy ra viện
14 Nhập PTTT cho bệnh nhân
15 Thống kê danh sách PTTT
16 In phiếu thanh toán ra viện(mẫu 02BHYT)
17 In phiếu tổng hợp y lệnh
18 In phiếu lĩnh thuốc tại các khoa
19 Xem các phiếu đã lĩnh của khoa
 

20

In phiếu công khai thuôc và sử dụng dịch vụ cho bệnh nhân theo mẫu

công ty

21 Sổ ra viện vào viện chuyển viện theo qui định của bộ y tế
22 Báo cáo bệnh nhân nhập viện
23 Báo cáo bệnh nhận nhập khoa
24 Báo cáo bệnh nhân xuất khoa
25 Báo cáo bệnh nhân xuất viện
26 Sổ lưu trữ bệnh nhân tử vong
27 Các báo cáo cho phần nội trú

–     Thống kê danh sách người bệnh: hiện diện, nhận viện, nhâp.

Khoa, xuất khoa, xuất viện, cơ quan y tế chuyển đến, chuyển viện, tử vong, trẻ sơ sinh, tai nạn thương tích, phỏng, phẫu thuật thủ thuật,nhập xuất viện, nhập xuất khoa, số vào viện,

số ra viện,chuyển viện

–    Danh sách phẩu thuật, thủ thuật.

–    Bảng tổng hợp chí phí điều trị nội trú.