DANH MỤC KT VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

  Thông tư bộ Y Tế về triển khai ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin vào phòng khám, bệnh viện

  BỘ Y TẾ
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————-

  Số: 2035/QĐ-BYT

  Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực y tế, gồm 3 nhóm:

  1. Danh mục kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành;

  2. Danh mục kỹ thuật do cơ quan khác ban hành;

  3. Danh mục các giao thức tiêu chun kỹ thuật ứng dụng CNTT trong các hệ thống thông tin y tế.

  Điều 2. Danh mục kỹ thuật này được áp dụng để làm căn cứ trong hot đng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế. Các hệ thng thông tin đang hoạt động hoặc triển khai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cần được rà soát và có lộ trình chuyển đổi, nâng cấp phù hợp với quy định về áp dụng tiêu chuẩn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế; Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  – Như Điều 4;
  Bộ trưởng (để b/c);
  Các đ/c Thứ trưởng;
  Cổng thông tin điện tử – Bộ Y tế;
  Lưu: VT, CNTT (2).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Lê Quang Cường

   

  DANH MỤC

  KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
  (Công bố kèm theo Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  1. Danh mục kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành

  Số TT

  Loi danh mc

  Ký hiệu danh mục

  Tên đầy đủ

  Quy định áp dụng

  Ghi chú

  Nguồn tài liệu tham chiếu

  1

  Danh mục các xét nghiệm huyết học, hóasinh và vi sinh Bảng mã các xét nghiệm Huyết học, Hóa sinh và Vi sinh

  Bắt buộc

  Ban hành theo Quyết định s4069/2001/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế http://www.kcb.vn

  http://www.moh.gov.vn

  2

  Danh mục các chẩn đoán Hình ảnh và Nội soi Bảng mã các chẩn đoán Hình ảnh và Nội soi

  Bắt buộc

  Ban hành theo Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế http://www.kcb.vn

  http://www.moh.gov.vn

  2. Danh mục kỹ thuật do các cơ quan khác ban hành

  STT

  Loại danh mục

  Ký hiệu danh mục

  Tên đầy đủ

  Quy định áp dụng

  Ghi chú

  Nguồn tài liệu tham chiếu

  1

  Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

  Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông

  Ban hành theo Thông tư 01/2011/TT-BTTTT ngày 4 tháng 1 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông http://www.mic.gov.vn

  2

  Danh mục đơn vị hành chính Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam

  Bắt buộc

  Ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi đã được cập nhật theo quy định. http://moj.gov.vn

  3

  Danh mục các dân tộc Việt Nam Danh mục các dân tộc Việt Nam

  Bắt buộc

  Ban hành theo Quyết định s 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và những thay đổi đã được cập nhật theo quy định http://www.srem.com.vn

  4

  Danh mục nghề nghiệp Bảng mã nghề nghiệp

  Bắt buộc

  Danh mục nghề nghiệp được ban hành theo Quyết định số 114/1998/QĐ-TCTK ngày 29 tháng 3 năm 1998 của Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn

  5

  Danh mục Giải phẫu bệnh ICD-O-3 (bổ sung phiên bản là năm mới nhất) ICD-O-3 (International Classification of Diseases for Oncology Third Edition)

  Khuyến nghị áp dụng

  Tổ chức Y tế Thế giới ban hành http://www.who.int

  6

  Danh mục quản lý phẫu thuật – thủ thuật theo Tổ chức Y tế thế giới ICD-10-PCS International Classification of Disease – Procedure Coding System

  Khuyến nghị áp dụng

  Tổ chức Y tế Thế giới ban hành http://www.icd10data.com/

  7

  Danh mục quản lý bệnh tật theo Tổ chức Y tế thế giới ICD-10-CM International Classification of Diseases – Clinical Modifications

  Bt buộc

  Tổ chức Y tế Thế giới ban hành http://www.cdc.gov

  8

  Danh mục hoạt chất thuốc phân loại theo cấu trúc hóa học, tác dụng điều trị và giải phẫu của Tổ chức Y tế Thế giới ATC The Anatomical Therapeutic Chemical Classification System

  Khuyến nghị áp dụng

  Tổ chức Y tế Thế giới ban hành http://www.whocc.no

  9

  Danh mục mã quan sát lâm sàng và mã dùng trong phòng xét nghiệm LOINC Logical ObservationIndetifiers Names and Codes

  Khuyến nghị áp dụng

  Viện Regenstrief(http://loinc.org) http://loinc.org

  3. Danh mục các giao thức tiêu chuẩn kỹ thuật ng dụng CNTT trong các hệ thống thông tin y tế

  Số TT

  Loại tiêu chuẩn

  Ký hiệu tiêu chuẩn, phiên bản

  Tên đy đủ

  Quy định áp dụng

  Ghi chú

  Nguồn tài liệu tham chiếu

  1

  Giao thức trao đổi dữ liệu, thông tin y tế HL7 HL7 messages version 2.x, 3.0 Health Level Seven messages version 2.x, 3.0

  Bắt buộc

  Tổ chức HL7 ban hành http://www.hl7.org

  2

  Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7 HL7 CDA Clinic Document Architecture

  Khuyến nghị áp dụng

  Tổ chức HL7 ban hành http://www.hl7.org

  3

  Hồ sơ/Tài liệu chăm sóc sức khỏe liên tục HL7 HL7 CCD Continuity of Care Document

  Khuyến nghị áp dụng

  Tổ chức HL7 ban hành http://www.hl7.org

  4

  Chuẩn hình ảnh số và truyền thông trong y tế DICOM The Digital Imaging and Communications in Medicine – version 2.0

  Bắt buộc

  Hiệp hội các nhà sản xuất điện tử quốc gia (NEMA) – Hoa Kỳ ban hành http://medical.nema.org

  5

  Chuẩn quốc tế hỗ trợ trao đổi các dữ liệu/thông tin thống kê và siêu dữ liệu giữa các hệ thống thông tin y tế SDMX-HD Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX)-based data exchange format for the Health Domain (HD)

  Bắt buộc

  Tổ chức Y tế Thế giới ban hành http://www.sdmx-hd.org

  6

  Chuẩn quốc tế về kết nối và trao đổi thông tin giữa phòng xét nghiệm và Hồ sơ sức khỏe đin tử ELINCS EHR-LabInteroperability and Connectivity Specification

  Khuyến nghị áp dụng

  Quỹ Chăm sóc sức khỏe California – Hoa Kỳ ban hành http://elincs.chcf.org